Синдикат на българските учители - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg
 

 

У В А Ж А Е М И    К О Л Е Г И,

 Ч Е С Т И Т    24   М А Й  –  ДЕН  НА БЪЛГАРСКАТА  ПРОСВЕТА  И КУЛТУРА  И  НА  СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ !

 Председател на ИК на СБУ – Варна

В. Рашев

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание материали по бюджет 2016.

Материалите можете да видите на сайта на СБУ

(натиснете тук)

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание постановление и решение на Министерски съвет относно анекса към отрасловия колективен трудов годовор за системата на народната просвета.

(изтеглете от тук и тук)

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание анекса към отрасловия колективен трудов годовор за системата на народната просвета.

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

На Вашето внимание е новия Колективен трудов договор за отрасъл Средно образование, подписан между Община Варна, Синдикати и Работодатели на 05.02.2015 г. и заверен от Инспекцията по труда.

                                                                                   В. Рашев

(изтеглете от тук или от радел "ДОКУМЕНТИ")

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание "Акценти в подготовката на общинските бюджети за 2015г." от експерти на МОН и МФ:

Анализ на механизмите за формиране на средствата за работни заплати. Вътрешни правила за работните заплати (изтеглете от тук)

Делегирани бюджети в образованието през 2015г. (изтеглете от тук)

Анализ и оценка на бюджета за 2014г. за Средно образование (изтеглете от тук)

Акценти в подготовката на общинските бюджети през 2015г. (изтеглете от тук)

Хубав ден!

                                                                 В. Рашев

Общински КТД за отрасъл "Социални дейности"

(изтеглете от тук или от раздел "ДОКУМЕНТИ")

Писмо на г-жа Ваня Кастрева - заместник-министър на образованието и науката до РИО относно действието на Колективния трудов договор за системата на народната просвета сключен на 26.06.2014 г.

(изтеглете от тук)

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА 26.06.2014 г. (изтеглете от тук или от радел "ДОКУМЕНТИ")

На вниманието на всички синдикалисти!

Наредба № 1 на МОМН от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училища и обслужващи звена, влиза в сила от 27.04.2012 г. и е обнародвана в ДВ бр. 33 от 27 април 2012 г. Можете да я намерите и във в. "Учителско дело" бр. 19/14 май 2012 г. или да я изтеглите от тук

1 2

 

СБУ - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg