Синдикат на българските учители - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg
 

 

Наредба № 14 от 16.11.2016 г.  за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищно образование. В сила от 01.01.2017 г.

Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

Промени в кодекса за социално осигуряване

Кои са защитените синдикални дейци и кой орган дава съгласие по чл. 333 от КТ - коментар на Ч. Христов

Закон за предучилищното и училищното образование (в сила от 01.08.2016 г.)

  СБУ - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg