Синдикат на българските учители - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg
 

 

СКЪПИ КОЛЕГИ,

ПОЖЕЛАВАМ ВИ СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

В. Рашев

Официална позиция на СБУ относно въвеждане на видеонаблюдение в учебните институции у нас

Категорична позиция против въвеждането на видеонаблюдението в учебните институции у нас, съобразена с националната и европейска законова и подзаконова рамка в т.ч. чл. 32 на Конституцията на Република България, Закона за защита на правата на детето, европейската директива за защита на личните данни и др. изрази председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева по време на организираната от ръководството на МОН на 16 февруари 2018 г. среща за решаване на актуални и наболели за образователната система проблеми, изискващи взаимодействието между родители, учители и институции. Участие в нея взеха зам.-министрите на образованието и науката инж. Таня Михайлова и Деница Сачева, представители на Националното сдружение на общините, Държавна агенция за закрила на детето, национално представителни синдикални и работодателски организации. Там бяха и родителски и неправителствени организации, както и директори на детски градини, изтъкнати психолози и др. След задълбочена продължителна дискусия, резултатите бяха представени на брифинг пред представителите на медиите у нас, по време на който председателят на СБУ направи още няколко предложения:

1. Подписване на договор между училищата и детските градини и родителите с ясен регламент на правомощията и задълженията на съответните обекти и субекти, включени в образователната система,

2. Разработване на антистресова програма за преодоляване на стреса в учебните институции поради „работа с най-рисковия контингент – деца и ученици на различна възраст“,

3. Подобряване на педагогическото взаимодействие между учители, родители и ученици в образователните институции,

4. Организиране на „училища за родители“ в училищата и детските градини с регламентиране на ясни отговорности, взаимопомощ и доверие към и между участниците в образователно- възпитателния процес и др.,

5. Промяна в дейността на Обществените съвети,

6. Обединяване на усилията и действията на всички за издигане престижа на българския учител и увеличаване на доверието в образователните институции у нас.

Предложенията, направени от председателят на Синдиката на българските учители, получиха категорична подкрепа от страна на МОН, зам.-кмета „Хуманитарни дейности“ в община Стара Загора - Иванка Сотирова, представителите на общинска администрация – гр. Сливен, Държавна агенция за закрила на детето, присъстващите психолози Иван Игов и доц. Маргарита Бакрачева, асоциация „Родители“, зам.-председателят и председателят на Национално движение на българските граждани - Радка Николова и Йордан Гаврилов, Сдружението на директорите в системата на средното образование в Република България с председател Стефанка Балева, НУС към КНСБ, Синдикат „Образование“ при КТ„Подкрепа и др.

От позициите на зам.- кмета на гр. София доц. д-р Тодор Чобанов, зам.- кмета на гр. Бургас Йорданка Ананиева и директорът на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в общинска администрация Варна - Лилия Христова по време на срещата стана ясно, невъзможността на съответните администрации да се справят с финансовия дефицит за изграждане на учебна инфраструктура, актуализиране на план-приема за съответните учебни институции, съобразно реално съществуващата ситуация и др. и прехвърлят отговорността за изпълнението на тези дейности на национално ниво. Бе им зададен риторичния въпрос „Защо средствата предвидени за въвеждане на видеонаблюдение в учебните институции, които подкрепят - не се изразходват за подобряване на учебната среда?“

Обединени върху основната цел за ненасилие над деца, ученици и учители в образователната система и усилване на доверието в българския учител и образователната ни система“ бе посланието, което отправи и ръководството на МОН към представителите на медиите.

Повече за оживената дискусия, по време на която бяха представени становища, препоръки и предложения от страна на участниците четете в бр. №7 на в. „Учителско дело“.

Ивайла ВАСИЛЕВА

 Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание анекс към Отраслов колективен трудов договор за системата на народната просвета (21.12.2017 г.).

(изтеглете от тук или от раздел "ДОКУМЕНТИ")

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание анекс към Отраслов колективен трудов договор за системата на народната просвета.

(изтеглете от тук или от раздел "ДОКУМЕНТИ")

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание новия Общински КТД за отрасъл Средно образование, подписан на 12.04.2017 г. в Община Варна.

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание писмо на г-жа Мария Гайдарова - заместник - министър на образованието и науката във връзка с увеличението на работните заплати на персонала в държавните и общински институции от системата на предучилищното и училищното образование

(изтеглете от тук и тук)

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание новия Общински КТД за сектор "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", подписан на 07.12.2016 г.

(изтеглете от тук или от раздел "ДОКУМЕНТИ")

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание новата НАРЕДБА № 14 ОТ 16 НОЕМВРИ 2016 г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО  ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА  ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,  която влиза в сила от 01.01.2017 г.

(изтеглете от тук или от раздел "ДОКУМЕНТИ")

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, подписан на 19.06.2016 г.

(изтеглете от тук или от раздел "ДОКУМЕНТИ")

1

 

СБУ - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg