Синдикат на българските учители - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg
 

 

 

Уважаеми колеги,

На Вашето внимание е новият Анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование подписан на 25.03.2024 г.

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

На Вашето внимание е новият Анекс към Общински Колективен трудов договор за сектор "Образование".

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

На Вашето внимание е Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование подписан на 28.12.2023 г.

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

На Вашето внимание е анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование подписан на 06.12.2022 г.

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

На Вашето внимание е новият Общински Колективен трудов договор за сектор "Средно образование",който влиза в сила от 01.01.2023 г. и е за срок от 2 години.

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание нов Национален КТД за системата на предучилищното и училищно образование, подписан на 06.12.2022 г.

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание анекс към КТД за системата на предучилищното и училищно образование (от 04.04.2022 г.).

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

Това е анекс към КТД за системата на предучилищното и училищно образование (от 11.11.2021 г.).

(изтеглете от тук)

 

   Уважаеми колеги,

Това е анекс към Общински КТД за сектор "Образование", който е в сила от 01.01.2021 г. и е валиден за срок от 2 години.

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

Това е новия Общински КТД за сектор "Образование", който е в сила от 01.01.2021 г. и е валиден за срок от 2 години.

(изтеглете от тук)

Национални и оперативни програми 2021 г.

(изтеглете от тук)

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕДЕМНАДЕСЕТАТА СПАРТАКИАДА НА УЧИТЕЛИТЕ 31 август - 05 септември 2021 г., к.к. Албена

(изтеглете от тук)

  Уважаеми колеги,

  Представяме на Вашето внимание Общински КТД за сектор "Социални дейности", подписан на 12.10.2020 г.

В. Рашев

(изтеглете от тук)

  Уважаеми колеги,

На вниманието Ви е Анексът към КТД за системата на предучилищното и училищно образование (от 07.12.2020 г.).

В. Рашев

(изтеглете от тук)

Уважаеми колеги,

На вниманието Ви е Анексът към Общински КТД от 2019 г. за сектор "Образование", заверен от Инспекция по труда - Варна.

В. Рашев

(изтеглете от тук)

На 6 октомври, само ден след Международния ден на учителя в Община Варна, кметът Иван Портних, председателят на Синдиката на българските учители-Веселин Рашев и социалните партньори, подписаха Анекс към Колективния трудов договор в сферата на образованието . Новата придобивка са 8 дни платен отпуск за педагогическите специалисти от училищата и ДГ, които могат да ползват до края на 2020 г.

На церемонията по подписването на Анекса , Председателят на Синдиката на българските учители във Варна- Веселин Рашев връчи на г-н Иван Портних купата за комплексното първо място на варненските учители в 16 международна учителска спартакиада "Албена-2020".

На 1 октомври 2020 г. в Община Варна- кметът Иван Портних, Веселин Рашев-Председател на Синдиката на българските учители във Варна и Васил Василев-Председател на КТ"Подкрепа"-Варна подписаха нов общински колективен трудов договор за периода 2020-22 година в областта на социалните дейности. На церемонията кметът отбеляза ,че въпреки създалата се ситуация Община Варна ще изпълни поетите обещания към множеството социални работници в черноморския ни град.

Уважаеми колеги,

на 17.08.2020 г. се подписа новият Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование, който влиза в сила от 26.11.2020 г.

(изтеглете от тук)

ВАЖНИ РЕШЕНИЯ

НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

  Днес, 16.07.2020 г. на заседание на ОСТС се взеха следните по- важни решения:

1. Атестирането на педагогическите специалисти и директорите на образователните институции се отлага за 2021 / 2022 учебна година.

2. Учебната 2020 /2021 г. да започне на 15.09.2020 г. с присъствена форма на децата и учениците от образователните институции.

За останалите решения на ОСТС ще Ви информираме допълнително.

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание НОВИЯТ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, подписан на 08.06.2020 г.

(изтеглете от тук)

Споразумение между СБУ и Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД за осигуряване на лечение на членовете на СБУ

С Т А Н О В И Щ Е НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ.120В И ЧЛ.267А ОТ КТ

Указания на МОН и НСОРБ относно организацията на дейностите в детските градини и в центровете за подкрепа за личностно развитие в периода на извънредно положение

Важни решения на ОСТС от 03.04.2020

   На 03.04.2020 г. се проведе дистанционно заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование.

   Бяха взети следните решения:

  1. По време на дистанционното обучение да се изплащат всички трудови възнаграждения на педагогическите специалисти, в съответствие със заповедта на Министъра на образованието и науката и реалните ангажименти в дейностите;

  2. В периода от 13 до 16 април да бъде въведен облекчен (разтоварващ за учениците) дистанционен учебен режим, като в зависимост от спецификата на училището, в рамките от 2 до 4 часа, да се акцентува върху занимания по интереси (за физически дейности, изобразително изкуство, музика и рисуване), за занимания с педагогическите съветници или дискусии по темите за часа на класа;

  3.За непедагогическия персонал, зает в училищата, както и за педагогическия и непедагогическия персонал в детските градини – да бъдат обмислени и приложени възможности за дейности по график за поддържане на хигиената в сградите, за консултации с родители, за подпомагане на други дейности в градината и училището или в други сфери в населеното място. Да бъде споделен опит съвместно с Националното сдружение на общините за добри практики в различни градове по ангажиментите на персонала.

  4. Ръководството на МОН и членовете на ОСТС да проведат публична дискусия за обмяна на опит за усъвършенстване на работата в предучилищния сектор в условията на обявеното извънредно положение с представители на общини, в които вече съществува такава практика.

  5.От следващата седмица, по предложение на Министър Вълчев и с подкрепа на Отрасловия съвет, може да продължи(започне) поставянето на оценки при дистанционното обучение;

  6. Препоръчва се на директорите да прилагат облекчен вариант на отчетност при заетост на учители и персонал - по електронен начин, както и вписване на часовете в електронен дневник.

  7. Да започнат, по дигитален път, преговорите върху проекта за нов Колективен трудов договор в системата.

  8. ОСТС настоява МОН задължително да съгласува със социалните партньори бъдещи промени на поднормативни актове и проекти, като например „Подкрепа за успех“ и др.

  Министър Вълчев изрази благодарност към учителите, директорите и социалните партньори за успешното прилагане на дистанционната форма на обучение в образователните институции.

Уважаеми колеги,

НА 18.03.2019 г. В ОБЩИНА ВАРНА БЕ ПОДПИСАН НОВИЯ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

ТОЙ Е ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01.01.2019 г.

(изтеглете от тук или от раздел "ДОКУМЕНТИ")

 

СБУ - Варна, гр. Варна 9000, ул."Шипка" № 17-19, тел./факс: 052 / 632 430, e-mail: seb_varna@abv.bg